onsdag 15. mars 2006

Pressemelding 15 mars 2006: Humanistiske sosialdemokrater stiftet

'Humanistiske sosialdemokrater (HS)' ble 13. mars 2006 stiftet som en landsdekkende og selvstendig medlemsforening innen arbeiderbevegelsen.

Fra stiftelsesmøtet i Oslo Arbeidersamfunns lokaler var det 62 påtegnede medlemmer. Initiativtakerne Per Kristian Hansen, Vinjar Tufte og Levi Fragell har fått stor respons landet over fra humanister i arbeiderbevegelsen.

HS har som formål å integrere likestilling mellom ulike livssyn i Arbeider- partiets dokumenter og politikk. Dette ut fra menneskerettighetene og felles samfunnsverdier som grunnlag. Det betyr i første rekke at Ap bør gå inn for å skille stat og kirke, sørge for konfesjonsfrie offentlige barnehager og skoler, en livssynsnøytral (men ikke verdinøytral!) stat og statsadministrasjon, offentlig gravferdsforvaltning og livssynsnøytrale seremonilokaler.

På stiftelsesmøtet deltok Arbeiderpartiets generalsekretär Martin Kolberg med hilsningstale, og tidligere partileder Reiulf Steen holdt en entusiastisk tale til støtte for stiftelsen. I det første styret ble valgt: Vinjar Tufte (styreleder), Eirin Kristin Sund (nestleder), Per Kristian Hansen, Liv Kristensen, Lene MÜrer. Vara: Tom Spjeldnäs og Arild Knutsen. Valgkomité: Carl-Erik Grimstad, Bjørn Erikson, Inger Leiner.

Mange av de frammøtte ga uttrykk for at HS vil bety en styrking av Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet ved de verdimessige veivalg partiet og samfunnet nå står overfor.