onsdag 25. oktober 2006

Stat - kirke debatt på stortinget

Som en oppfølger av møtet Humanistiske sosialdemokrater (HS) hadde med Ap's ledelse i sommer inviterte Ap + HS + AUF alle Ap's stortingsrepresentanter og Ap's politiske rådgivere til en intern 4-timers stat-kirke debatt i Stortingets "kinosal" 24.oktober.

Innledere var:
Randi øverland - statssekretær i Kultur og kirkedepartementet som presenterte Gjønnesinstillingens 3 løsningsmodeller
Bente Sandvig - Human-Etisk Forbund sin representant i Gjønnes-utvalget
Dag Nygård - Spesialrådgiver i Nye Norges Kristne råd, Frikirkerådets representant i Gjønnes-utvalget
Lena Larsen - Islamsk råd sin representant i Gjønnes-utvalget
Trond Bakkevig - Prost i Vestre Aker kirke
Marianne Uri øverland - Kirkesjef i Asker Kirkelige Fellesråd
Dag Thorkildsen - Professor ved Teologisk Fakultet

Ap's partisekretær Martin Kolberg ønsket velkommen på vegne av arrangørene (Ap/HS/AUF) og Ap's stortingsrepresentant Torfin Opheim var møteleder.
Det var snaut 50 personer i salen, deriblant 7-8 av Ap's stortingsrepresentanter, noen av de politiske rådgiverne samt Ap's partisekretær.

Humanistiske sosialdemokrater fokuserte på Ap's formål og vedtekter som ble lest opp. Der er de sentrale formuleringene om: Likeverd, likestilling og ikke diskriminering av noe slag - som grunnlag for hva slags samfunn Ap ønsker og for Aps politikk. Dette alene burde jo være nok til at Ap's representanter må stemme for et helt skille mellom stat og kirke.

Debatten ble engasjert og med gode innlegg fra panel og fra salen. Synd at ikke flere av våre Ap-stortingsrepresentanter var til stede. Debatten viste at statskirketilhengerne har svært vanskelig for å forstå hvorfor eller hvordan vi ikke-religiøst troende (humanister) kan føle oss livssynsmessig diskriminert. Det er tydelig at vi i vår prinsipielle tenkning står langt fra hverandre.
For oss litt nye uttrykte tanker å høre var 1: Trond Bakkevig om at i det fremtidige forhold mellom kirke og stat må alle diskriminerende forhold fjernes. (vår mening er jo at hele statskirken som system er meget diskriminerende!), 2: Fra Ap's partisekretær at Ap må finne en varig løsning og som kan skape ro i partiet og i befolkningen. Han så ikke Gjønnesinnstillingens mellomløsning som en slik løsning og 3: Fra HS-hold ble det uttrykt frykt for at mange humanister ville komme til å melde seg ut av Ap dersom partiet går inn for fortsatt statskirke.

søndag 1. oktober 2006

Debattmøte stat - kirke

Arbeiderpartiet og statskirken

Møt opp i Humanismens Hus i Oslo onsdag 4. oktober kl 19.oo - 21.oo. Gratis entre. Kaffe og vafler. Humanistiske sosialdemokrater i diskusjon med Ap's ledelse om hvordan ei statskirek harmonerer med Ap's formål og vedtekter og hvordan en sann sosialdemokrat kan støtte ei statskirke og om statens verdier. Se www.human.no/oslo for info:

Debattmøte: 4. oktober
De fleste partiene på Stortinget unntatt AP har gitt klart uttrykk for hvor de står i spørsmålet om skille av stat og kirke. Som det største partiet har dermed AP nøkkelen til om Norge skal ha en statsreligion også i fremtiden. Høringsfristen om statskirken skjebne går ut 1/12.
Det er viktig å legge press på sentrale aktører i prosessen videre. Vi inviterer den nystartede foreningen Humanistiske sosialdemokrater v/leder Vinjar Tufte og AP- v/ stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen til debatt med bl.a følgende problemstillinger:
- Er en statskirke eller lovregulert kirke greit for AP?
- Er partiets vedtekter om likestilling, likeverd og ikke-diskriminering i samsvar med en priviligert kirke?
- Ap og statens verdigrunnlag? - Hva og hvordan?

tirsdag 22. august 2006

Til Arbeiderpartiets fylkeslag og lokallag Fra Humanistiske sosialdemokrater

22. august 2006

Fylkeslagene oppfordres å maile denne info videre til sine lokallag og at de igjen mailer videre til sine medlemmer.
Aktivitet - opprop om Stat-kirke høringen i Ap
Det nyetablerte laget i Arbeiderbevegelsen: Humanistiske sosialdemokrater (www.humsos.no) og AUF (www.auf.no) samarbeider om informasjon og aktiviteter i høringsprosessen om stat-kirke saken i Arbeiderpartiet. Vi oppfordrer fylkeslag og lokallag til å drøfte stat-kirke ordningen jfr partiets høring med tidsfrist 15. oktober, samt å ta saken opp til politisk behandling de aktuelle kommunestyrer/Herredsstyrer som del i KKdep's høring med frist 1. desember).

Til drøftinger i fylkeslag og lokallag kan Humanistiske sosialdemokrater og AUF tilby entusiastiske medlemmer for å belyse ulike sider ved at Ap binder seg til en statskirke/ lovregulert folkekirke eller en fri kirke og med nøytral og inkluderende statsfunksjon. Vi mener at en statskirke/lovregulert folkekirke ikke harmonerer med Ap's vedtekter og formålsparagraf hvor "likestilling", "likeverd" og "ikke diskriminering av noe slag" er grunnleggende formuleringer.

Som aktivitet i høringsprosessen, og for å øke saksengasjementet i partiet, viser vi til oppropslisten for å skille stat og kirke. Gå inn på humsos.no eller auf.no og klikk deg inn på oppropet og gi din stemme som sosialdemokrat. Det vil være et nyttig signal til vårt partis ledelse og til partiets neste landsmøte.

Med sosialdemokratisk hilsen
Humanistiske sosialdemokrater

torsdag 29. juni 2006

Toppmøte mellom Humanistiske sosialdemokrater og Arbeiderpartiets ledelse

29. juni 06 hadde Humanistiske sosialdemokrater v/ Vinjar Tufte, Lene Mürer, Arild Knutsen og Daniel Molin møte med Arbeiderpartiet v/partisekretær Martin Kolberg og politisk rådgiver Kristina Joy Nordenson. Møtet var oppfølging av stiftelsesmøtet 13. mars hvor Kolberg deltok med hilsningstale fra partiet.

Vi la frem saker vi ønsker at partiet skal jobbe med i henhold til stat-kirkesaken og generelt vedrørende aktuelle livssynsmessige problemstillinger for partiet.

Humanistiske sosialdemokrater ønsker å tilby sitt samarbeid med partiet for å styrke partiets politikk bygd på likestilling og likeverd for livssyn.

Vår saksliste var:
Samarrangør av en intern partidrøfting med debatt om:
- Stat-kirke saken om Gjønnesinnstillingen
- Hvordan partiets vedtekter harmonerer med statskirke/lovregulert folkekirke/religiøse formålsparagrafer mv.
- Høringsprosessen i partiet
- Fri stemmegiving for stortingsrepresentantene i stat-kirke saken
- Snarlige tiltak uavhengig av Gjønnesinnstillingen:
KRL-faget: Omarbeides til livssynsfag hvor alle er likeverdig inkludert.
Religiøse formålsparagrafer i skole og barnehaver fjernes
Kommunal gravferdsforvaltning innføres
Overskjøting av gravlunder fra kommune til kirkelige fellesråd stanses
Opprettelse av offentlige eide gravlunder
Opprettelse av livssynsnøytrale seremonibygg for alles bruk
1. mai arrangementer i partiets regi uten religiøse innslag

Samarrangør av regionale eller fylkesvise debatter om stat-kirke saken ut fra punktene ovenfor.

Bistand i kommende valgkamp som kontaktledd mot humanistene i partiet og blant alle humanister som potensielle Ap-velgere.

Vi oppfordrer partiet til å jobbe for følgende saker (uavhengig av Gjønnesinnstillingen og behandlingen av den):
- KRL-faget omarbeides til livssynsfag hvor alle er likeverdig inkludert
- Religiøse formålsparagrafer i offentlige skoler og barnehaver fjernes
- Kommunal gravferdsforvaltning innføres
- Overskjøting av gravlunder fra kommune til kirkelige fellesråd stanses
- Opprettelse av offentlige eide gravlunder
- Opprettelse av livssynsnøytrale seremonibygg for alles bruk
- 1. mai arrangementer i partiets regi uten religiøse innslag

Regelmessig kontakt/dialog/møter mellom Ap’s ledelse og Humanistiske sosialdemokrater for drøfting av aktuelle livssynsmessige saker i tiden.

Humanistiske sosialdemokrater og Arbeiderpartiet
Vi samtalte rundt flere av punktene og var enige om at Ap favner bredt i velgermassen, er til for alle, partiet har ikke noe livssyn, at det er nyttig med fokus og aktualisering omkring de livssynsmessige sakene i partiet og at disse bør komme til en snarlig avklaring. Humanistiske sosialdemokrater fyller her en viktig rolle.

Partiet har besluttet å ta stat/kirke-saken opp til endelig behandling på Landsmøtet 2007. Partiet har som landets største parti et særlig ansvar i denne saken. Ap har sin historie med sterk deltagelse av erklærte kristne sosialdemokrater, men i ennå sterkere grad av de mer kulturkristne. Ap kan således kalles det største kristne partiet, men på den annen side også kalles det største humanistiske partiet i det ca 33 % av befolkningen i undersøkelser (i 2004) har benevnt sitt livssyn som nærmest det humanistiske livsyn. Ved lignende undersøkelser er det ca 20 % som betegner seg med kristent livssyn. I tillegg er det generelt en økende grad av sekularisering i samfunnet med Menneskerettighetene som statens egentlige verdigrunnlag.

Partiet må ta mer hensyn til at samfunnet har et større livssynsmangfold nå enn tidligere. Uttrykket flerreligiøst er feil å bruke fordi det utelukker de ikke-religiøse. Utrykket folk flest og hvem/hva som er mindretall i livssynssaker er i endring ifht tidligere oppfattelse. Fra humanistisk side ble det flere ganger vist til at humanister føler seg livssynsmessig diskriminert ved at religion har en overliggende funksjon og integrering i det offentlige rom. Flere eksempler ble tatt opp, bl.a. uverdige gravferder pga manglende egnede livssynsnøytrale seremonilokaler for allmennheten. Vi ønsket også at partiet skulle ta et ytterligere initiativ for at statskirken rydder ordentlig opp i sitt medlemsarkiv, spesielt mot de som mener seg utmeldt og ikke er medlem i andre tros/livssynsorganisasjoner.

Partiet må ivareta de mange ulike meningene i medlemsmassen og slik at det ikke dannes fronter. Partiet har et særlig ansvar for at medlemmene og befolkningen forøvrig blir bedre bevisstgjort i livssynssaker. Partiets stat/kirke-rådslag er et godt debattgrunnlag. Hvor fort kan partiet gå frem i dette arbeidet med nødvendige hensyn til alle ?- Til både de som vil beholde statskirken og til de som ikke vil ha statskirke?

Konferanse: Kolberg foreslo selv at Arbeiderpartiet og Humanistiske sosialdemokrater i løpet av kommende høst sammen arrangerer en bred og åpen debattkonferanse i partiet om stat/kirke-saken og forholdene omkring det. Humanistiske sosialdemokrater er glade for at Ap v/Kolberg ser behovet og nytten av en slik konferanse og ser frem til å samarbeide i planlegging og gjennomføring av dette.

Dette møtet var nyttig og konstruktivt for vår felles sak, å oppnå et ennå bedre sosialdemokratisk samfunn som inkluderer likestilling og likeverd for alle.

Refleksjoner som humanist i etterkant av møtet:
Det utvises forståelse for at Ap’s ledelse må gå forsiktig frem i en slik prosess pga meningsmangfoldet blant medlemmene og i frykt for eventuelt å støte velgere i fra partiet. Men, det erfares at stadig flere av oss ”folk flest” er enig i at vår felles stat og statsapparat og det offentlige rom må være livssynsnøytralt og inkludere alle på likeverdig måte. En livssynsnøytral stat er dog ikke verdinøytral, det er masse felles livs-verdier i vanlige rettsregler og i Menneskerettighetene.

Hva er problemet? Vi har en prinsipiell sak alle ser og svært mange er enige i bør løses. Hvorfor ikke ta en vinn-vinn løsning for alle? Humanister vil ikke å ”ta kirken fra folk”! Staten skal sørge for at alle som ønsker det skal ha fri rett/adgang til å praktisere sin religion inkludert seremonisteder, og en like stor fri rett til fravær av religion i det offentlige rom og med lik tilgang til seremonisteder. De to ønskene kan meget lett forenes. Arbeiderpartiet må ta likestilte hensyn til både de kristne, de kulturkristne, de fremmedreligiøse og de ikke-troende ut fra de menneskerettslige prinsipper. (Kulturkristne = de som ikke bestemt tror på en kristen gud, men allikevel ønsker å bruke kirken tradisjonelt ved høytidene og som seremonisted og som gjerne er positive til statskirken). De må gi slipp på den grunnlovsmessige rett kristendommen i dag har til å øve kristen tvangsinnflytelse på fellessamfunnet, noe mange av de kulturkristne støtter med sitt passive medlemskap i statskirken. De vil imidlertid ikke miste noen rettighet eller anledning til å bruke kirkene som seremonisted, og de vil ikke ”miste kirken”! Derimot vil det gi oss andre den menneskerettslige rett til et livssynsmessig nøytralt og likestilt offentlig rom.

Som humanist i Arbeiderpartiet stoler jeg på at mine sosialdemokratiske kamerater vil hjelpe til å rette oppatt disse feil i vårt samfunn, dvs å foreta et fullt skille mellom stat og kirke. å legge statskirke eller ikke ut på folkeavstemming innebærer det samme som å legge de menneskerettslige forhold (Menneskerettighetene) ut på folkeavstemming (jfr kronikk av Torbjørn Jagland, Dagsavisa). Det må tas som en selvfølge at det verken er aktuelle prinsipper eller aktuell politikk for Arbeiderpartiet! Politisk demokrati med flertallsbeslutning kan ikke brukes på vedtatte menneskerettigheter og livssynsfrihet hvor minoriteter skal likestilles.

Refleksjon II:
Diskriminering? Gjennom samtaler med erklærte kristne og de mer kulturkristne erfares at de har vanskelig for å se på hvilken måte vi ikke-troende kan føle oss diskriminert av statskirkeordningen. Noen ytterligere eksempler på dette:
1. KRL-faget på skolen: Misjonerende faginnhold nødvendiggjør fritak for ungene som fører til at de blir stigmatisert som igjen leder til mobbing og som igjen i enkelte tilfeller har ført til at familier har måttet flytte fra stedet. KRL strider mot vedtak i FN’s Menneskerettighetskommisjon; Norske stat tapte saken.
2. Prester/Biskoper på besøk i offentlige skoler og barnehager og som øver påvirkende aktiviteter og som med autoritet forteller barna at Gud finnes!
3. Offentlige skoler har juleavslutning i kirka med andakt. Unger må fritas og føler seg/ blir stigmatisert.
4. Offentlige helsetilbud eldreomsorg/hospice legges til religiøst eiet og driftet sykehus.
5. Kirkens totale bygg og drift blir fullfinansiert av staten uavhengig av antall medlemmer, mens de andre tros- og livssynsorganisasjoner og deres seremonitilbud får liten støtte.
6. Statskirken har i mange år hatt visshet om store feil i medlemsregisteret som har medført gisselmedlemmer og som har gitt redusert støtte til andre tros-/livssynsorganisasjoner, - uten at statskirken har tatt dette på alvor.
7. Offentlige minnesmarkeringer etter katastrofer/ulykker gjennomføres oftest i kirker og på religiøst grunnlag.
8. Offentlige høytidsmarkeringer foregår ofte i kirker i stedet for å inkludere alle borgere.
9. 17. mai arrangementer i lokal offentlig skoleregi med kirkebesøk og kristen andakt i programmet.
10. Ved gravferder å måtte ta slike saker opp med en gravferdsforvaltning driftet av en religiøs menighet i stedet for en offentlig og nøytral instans.
…for å ta noen områder hvor vi blir diskriminert.

tirsdag 20. juni 2006

Møte med Ap's ledelse

Humanistiske sosialdemokrater (HS) skal ha et møte med Ap's ledelse v/Martin Kolberg 29. juni. Dette er oppfølging av stiftelsesmøtet 13. mars hvor Kolberg deltok med en hilsning fra Ap og ønsket HS velkommen i Arbeiderbevegelsen. Møtet 29/6 er på initiativ fra HS og vi vil legge frem saker vi ønsker at Arbeiderpartiet skal ta opp som sine saker, - samt hvordan HS og Ap kan samarbeide for en ennå bedre sosialdemokratisk politikk bygd på likeverd for livssyn. Det gjelder stat - kirke prosessen i Ap, KRL-faget, kristne formålsparagrafer i skolen, gravferdsforvaltningen, livssynsnøytrale seremonilokaler mv.

Gi oss gjerne dine synspunkter og innspill om saker du mener vi bør ta opp med Ap's ledelse.

onsdag 14. juni 2006

AP og statskirka - debattmøte 13/6


Humanistiske sosialdemokrater (HS) avholdt 13. juni et åpent debattmøte i Oslo om Ap og statskirke - hvordan det harmonerer med Ap's vedtekter, og om høringsprosessen og om fri stemmegiving eller partipisk for stortingsrepresentantene?

I konkurranse med fin sommerkveld og fotball-VM ble vi kun et titalls debattanter. Det ga imidlertid anledning til god debatt og flere bordrunder for synspunkter. Innledere var Vinjar Tufte (leder i HS), Jan Rudy Kristensen (leder av Kristne Arbeidere, KA), og Roar Thun (politisk rådgiver ved AP's partikontor).

Tufte (HS) la fram statestikk og ressonerte ut fra menneskerettighetene og de menneskerettslige prinsipper og konkluderte med at Ap's vedtekter og ei statskirke selvfølgelig ikke går i hop. Se eget notat. Tufte viste også noen bilder fra allmenne men kristensymbolske kapeller som eksempler på uverdige seremonilokaler for de ikke-religiøse. Kristensen (KA) la frem et nylig styrevedtak i KA om at de ikke tar noe standpunkt i stat-kirke saken før etter at høringsprosessen har vært. Stat-kirke er mer en ikke-sak for dem, men de anbefaler en bred debatt om dette i Ap. Thun (Ap) forsvarte Ap's vegring mot et standpunkt før høringsprosessen er ferdig. Han poengterte at Ap favner veldig bredt i meninger blant medlemmene av ulike religioner, personlig kristne, mer kristen-lunkne, og ikketroende / humanister. De fleste i Ap ser ikke noe problem med statsreligion og vedtektene, og greier ikke å se at statskirka fører til noen form for diskriminering av de ikke-troende.

En entusiastisk debatt fulgte. For oss ikke-troende er det en gåte hvorfor logiske argumenter og klare uttalelser fra Menneskerettskommisjonen preller av på våre forøvrige meningsfeller i Ap. Hvorfor har de ikke respekt for våre beretninger om at vi som ikke-troende er og føler oss diskriminert i det offentlige rom hvor en religiøs trosretning har store privilegier, institusjonell makt og styrer offentlig oppgaver?

Av Ap-representantens holdning til saken mener vi på HS-siden å finne følgende nøkkel:
Selv om vi forteller at vi føler oss diskriminerte og tråkket på av det kristne samfunnssystemet og selv om vi har menneskerettighetene på vår side, - så ser ikke de andre det samme som oss. De forbinder diskriminering med fysisk trakassering og ikke det mentale. Dog er det manges erfaring at livssynsmessig stigmatisering i f.eks ensrettede skolemiljøer har gitt fysiske mobbeutslag og hvor familier har måttet flytte.
De mer følende kulturkristne; de som ikke tror på noen gud, ikke betegner seg som kristne, men allikevel synes det er koselig å gå i kirken julaften og bruker kirkens seremonier og synes statskirken er grei, - som mange i Ap, - har kanskje misforstått oss. De tror kanskje vi skal ta fra dem kirka eller seremoniene? Der er helt feil! Vi humanister / ikke-troende vil ikke ta noen trosfrihetsrettigheter fra noen! Men hvorfor kan ikke de vise den samme respekt tilbake og gi oss samme trosfrihetsrettighet til frihet fra religion i det offentlige rom? Da vil det være likeverd for livssyn og i pakt med menneskerettighetene!
Hvorfor tar de kulturkristne mer hensyn til tradisjoner for tradisjonenes skyld i stedet for å følge de menneskerettslige prinsippene som inkluderer alle? Det er også tydelig at mange ikke ser forskjell på politisk demokrati/ parlamentarisme, og et flerlivssynssamfunn med like grunnleggende rettigheter i det offentlige rom.
Konklusjonen ble kanskje at vi må ha mer intern dialog mellom fløyene i Ap. Partiet må ha flere åpne debatter med sentrale argumenter og informasjon for bevisstgjøring om religion /livssyn og forståelse mellom partene.


Innlegg v Vinjar Tufte
- Hvordan harmonerer ei statskirke eller lovregulert folkekirke med Ap's vedtekter ¤1 Formål?
- Ap's stat/kirke- rådslag/høring i partiorganisasjonen og prosessen rundt dette: hvordan tolke og bruke resultatet?
- Skal Ap's stortingsrepresentanter kunne stemme fritt i slike livssynssaker?

VEDTEKTER FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI
Vedtatt av Landsmøtet 7.-10 april 2005
¤1 Formål
Det norske Arbeiderparti vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.
Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt.
For å virkeliggjøre formålet vil Det norske Arbeiderparti søke oppslutning i demokratiske valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid. (Uthevelser av undertegnede)

Det norske sekulært økende samfunn, Befolkningsundersøkelser 2004-05:
+ 37 % - 49 % Kan gjerne tenke seg borgerlige/humanistiske seremonier
+ 33 % Sitt eget livssyn nærmest det humanistiske livssyn
+ 19 % Kunne tenke seg å melde seg inn i HEF
+ 29 % betrakter seg som kristne
+ Ca 10 - 20 % personlig kristne
+ 48 % av HEFs gravferder er over statskirkemedlemmer
+ Ca 40 % av HEFs døde medlemmer får kirkelig gravferd med prest og hele kirkeliturgien.

Statskirken - kristne formålsparagrafer:
+ KRL- faget strider mot Menneskerettighetene (MR) (tapte ved dom i Mennesrettskommisjonen 2005)
+ Formålsparagrafene i skole og barnehager <- > MR
+ 50 % av regjeringen må være kristne (i statskirken)
+ Kongefamilien tvangskristnes eller mister jobben
+ Gravferdsloven => Ulikhet ved graven = diskriminering:
- En religiøs menighet forvalter/drifter gravlundene og Gravferdsordningen => Må ha kommunal forvaltning!
- Mangler livssynsnøytrale seremonilokaler: => Soria-Moria må følges opp!! Allmenne kapeller har religiøs utforming og symboler !
- Kirkegårdene/gravlundene eies privat av en trosmenighet = Vi mangler offentlig eide gravlunder!!! (Kommunene overskjøter all gravlundseiendom med parkeringsarealer og tilliggende hus og eiendommer fra kommune til Kirkelig fellesråd i dag! = milliarder
+ Beregningsgrunnlaget for livssynsstøtte tilsv. "kirkeskatten" for lavt: Kirkens medlemsrot + unntatt sykehusprester, feltprester, kirkens utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. => millioner kr for lite

Offentlig arena med likeverd og likestilling for alle? Nei!

Sosialdemokratisk partikamerat?
Trykker sin personlige religion ned over meg og mine enda jeg sier jeg ikke ønsker det!
Hvor er den kristne nestekjærligheten?
Ap legitimerer kirkens ubarmhjertighet = motstand mot homofile

Må være skarp: En urett har pågått lenge nok!
Rette oppatt feila fra i går! (jfr Kolberg; skarp vedr homofilimotstanden)
Ap's ledelse sitt ansvar å ta initiativ! = Forklare + tiltak
Hva er Ap's ledelse redd for? Tråkke på hvem? - "Folk flest" eller de ikke-troende?
Hvem er "folk flest"? - Er de bevisste om likeverd for livssyn?
Livsfasemarkeringer / seremonier utenom kirken ikke problem! = Mer ressurser til andre livssynssamfunn enn kirken; f. eks til HEF i tråd med at større andel ønsker alternative seremonier (70 % av de humanistiske konfirmantene er fra statskirkehjem")

Hva er egentlig problemet? For "folk flest"?
- Folkeavstemming? Nei! <-> MR kan ikke legge menneskerettsprinsipper og legalitet for diskriminering ut på folkeavstemming! (Jfr Jagland m.fl.)
Ap = ansvar for kirkens indre anliggende? (Giske sier ja!)
Menighetsrådsvalget i dag = demokratisk "folks" likegyldighet skal ikke gå utover de ikke-troende!

Ap rådslag -høring - svar fra hvem?
Fra 5 tilfeldig fremmøtte på et lokallagsmøte?
%-vis opptelling av svarene
Kompetanse / argumenter på møtene?

Sentralstyre + landsstyrevedtak? - Partipisk?
Ap's representanter må stemme fritt i slike livssynssaker!
Hva er riktig?: å følge opp menneskerettslige prinsipper om likestilling og likeverd og ikke-diskriminering i et felles samfunn eller å videreføre gamle tradisjoner med priviligering av noen fremfor andre fordi det er tradisjon?

Konklusjon: Ap's vedtekter og ei statskirke/statsreligion går ikke i hop! Kirke og stat må skilles ordentlig nå!

Ap's valg å beslutte veien fremover!

torsdag 11. mai 2006

Vinjar Tufte intervjues i siste nummer av "Sammen"


I løpet av noen månader har den nystiftede foreningen Humanistiske Sosialdemokrater (HS) fått 99 medlemmer. I løpet av et års tid håper de å vaere rundt 1.000 medlemmer, selv om det langsiktige målet er å overflødiggjøre seg selv.

- Formålet er å bidra til likestilling mellom ulike livssyn i Arbeiderpartiet. Vi vil at partiet skal ha en nøytral profil som kan inkludere alle, sier nyvalgt styreleder Vinjar Tufte. Han har sammen med Per Kristian Hansen og Levi Fragell tatt initiativet til den nye foreningen.

Les teksten her;

Slåss for egen nedleggelse...
- Formålet er å bidra til likestilling mellom ulike livssyn i Arbeiderpartiet. Vi vil at partiet skal ha en nøytral profil som kan inkludere alle, sier nyvalgt styreleder Vinjar Tufte. Han har sammen med Per Kristian Hansen og Levi Fragell tatt initiativet til den nye foreningen.

Konkurranse
Nesten 70 år etter at Kristne Arbeidere (KA) ble stiftet som Norges Kristne Arbeideres Forbund i 1939, får forbundet konkurranse i arbeiderbevegelsen. På samme måte som KA har Humanistiske sosialdemokrater ambisjoner om å påvirke Arbeiderpartiets politik.

Arbeiderpartiet er nå ute med sitt rådslag om statskirkeordningen. HS mener at partiet må gå inn for å skille stat og kirke. Foreningen har også programfestet at de vil ha en livssynsnøytral stat og statsadministration, offentlig gravferdsforvaltning og livssynsnøytrale seremonilokaler.

HS ble stiftet 13. mars som en landsdekkende og selvstendig medlemsforening. Det første styret ser slik ut: Vinjar Tufte, leder, Eirin Kristin Sund, nestleder og Per Kristian Hansen, Liv Kristensen og Lene Mürer, alle styremedlemmer.

Trepartsamarbeid
Tufte forteller at foreningen har lagt opp til en ambisiøs arbeidsplan for 2006. HS satser på god kontakt med Arbeiderpartiet, og de har allerede utfordret både partiet og KA til debatt.

- Fram til i dag har det vært tett kontakt mellom partiet og Kristne Arbeidere. De har blant annet arrangert felles konferense. I framtida håper jeg på et trepartsamarbeid om slike arrangementer, sier Tufte.

Både Kristne Arbeidere og Humanistiske sosialdemokrater har nå egne hjemmesider på henholdsvis www.kristne-arbeidere.no og www.humsos.no (sistnevnte i utvikling).

[tekst fra "Sammen" - utgiver: Arbeiderpartiet]

onsdag 12. april 2006

Arbeiderpartiet og statskirka? Åpent debattmøte 13. juni

Invitasjon til åpent debattmøte om Arbeiderpartiet og statskirka. Initiativtaker og arrangør er den nydannede medlemsforeningen Humanistiske sosialdemokrater (HS) innen arbeiderbevegelsen. Inviterte debattparter er foreningen Kristne Arbeidere (KA) og representanter fra ledelsen i Arbeiderpartiet (Ap). Medlemmer i KA samt Ap's fylkeslag/lokallag vil bli mailet invitasjon.

Sted: Humanismens Hus (Human-Etisk Forbunds hovedkontor) St. Olavs gt. 27, Oslo
Tid: Tirsdag 13. juni kl. 17.oo - 19.oo
Tema: Kan Arbeiderpartiet støtte ei statskirke?
- Hvordan harmonerer ei statskirke eller lovregulert folkekirke med Ap's vedtekter §1 Formål?
- Ap's stat/kirke- rådslag/høring i partiorganisasjonen og prosessen rundt dette
- hvordan tolke og bruke resultatet?
- Skal Ap's stortingsrepresentanter kunne stemme fritt i slike livssynssaker?

Innledere: HS v/styreleder Vinjar Tufte
KA v/styreleder Jan Rudy Kristiansen
Ap v/ politisk rådgiver Roar Thun

Etter korte avtalte innledninger vil vi gjerne ha en god debatt med innlegg fra salen. Debatten vil belyse ulike oppfatninger av hvordan Ap's vedtekter harmonerer med ei statskirke og de kristne formålsparagrafer i våre offentlige institusjoner. Dette kan gi interessante vinklinger for Ap's ledelse om hvordan håndtere den videre prosess og behandling av stat-kirke-saken i partiapparatet og i Stortinget.

Gi gjerne melding pr mail eller tlf om deltagelse mtp kaffe, plasser mv.
Velkommen til et interessant møte!

onsdag 15. mars 2006

Pressemelding 15 mars 2006: Humanistiske sosialdemokrater stiftet

'Humanistiske sosialdemokrater (HS)' ble 13. mars 2006 stiftet som en landsdekkende og selvstendig medlemsforening innen arbeiderbevegelsen.

Fra stiftelsesmøtet i Oslo Arbeidersamfunns lokaler var det 62 påtegnede medlemmer. Initiativtakerne Per Kristian Hansen, Vinjar Tufte og Levi Fragell har fått stor respons landet over fra humanister i arbeiderbevegelsen.

HS har som formål å integrere likestilling mellom ulike livssyn i Arbeider- partiets dokumenter og politikk. Dette ut fra menneskerettighetene og felles samfunnsverdier som grunnlag. Det betyr i første rekke at Ap bør gå inn for å skille stat og kirke, sørge for konfesjonsfrie offentlige barnehager og skoler, en livssynsnøytral (men ikke verdinøytral!) stat og statsadministrasjon, offentlig gravferdsforvaltning og livssynsnøytrale seremonilokaler.

På stiftelsesmøtet deltok Arbeiderpartiets generalsekretär Martin Kolberg med hilsningstale, og tidligere partileder Reiulf Steen holdt en entusiastisk tale til støtte for stiftelsen. I det første styret ble valgt: Vinjar Tufte (styreleder), Eirin Kristin Sund (nestleder), Per Kristian Hansen, Liv Kristensen, Lene MÜrer. Vara: Tom Spjeldnäs og Arild Knutsen. Valgkomité: Carl-Erik Grimstad, Bjørn Erikson, Inger Leiner.

Mange av de frammøtte ga uttrykk for at HS vil bety en styrking av Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet ved de verdimessige veivalg partiet og samfunnet nå står overfor.