mandag 15. januar 2007

Kronikk i Romerikes Blad 14. januar 2007

Ap roter det til i statskirkespørsmålet
Arbeiderpartiet og Giske har dessverre rotet det til for seg med sin famling i statskirkesaken. Det må være opplagt at ledelsen i partiet både ser og er enig i at statskirkesystemet strider mot menneskerettighetene (jfr. Senter for menneskerettigheter i Norge sin høringsuttalelse), at statskirkesystemet i alle år siden 1537 har medført offentlig diskriminering av de ikke-kristne, og at ei statskirke strider mot Ap?s egne vedtekter. Det skriver leder av Humanistiske Sosialdemokrater Vinjar Tufte i en kronikk.

Les kronikken her;

Kronikk i Romerikes Blad 14. januar 2007:

Ap roter det til i statskirkespørsmålet

Arbeiderpartiet og Giske har dessverre rotet det til for seg med sin famling i statskirkesaken. Det må være opplagt at ledelsen i partiet både ser og er enig i at statskirkesystemet strider mot menneskerettighetene (jfr. Senter for menneskerettigheter i Norge sin høringsuttalelse), at statskirkesystemet i alle år siden 1537 har medført offentlig diskriminering av de ikke-kristne, og at ei statskirke strider mot Ap?s egne vedtekter: §1 Formål; står at partiets politikk og verdier skal bygge på menneskers likeverd, frihet, likestilling og solidaritet samt å bekjempe alle former for diskriminering. Hvorfor har ikke da Ap?s ledelse gått ut til sine medlemmer og redegjort for dette? At det eneste riktige for sosialdemokratiet er å sørge for likeverd i samfunnet også i tros- og livssynsmessige saker. En samlet, verdig og likeverdig løsning blir å løse den overmodne saken å skille stat og kirke, å finne praktiske løsninger for dette som det overordnede prinsipp.

Den tause flokk
Hvor ligger egentlig problemet for AP? Jo ? som egentlig et hvert parti er redd for, - at de skal tape velgere ved å gå inn for en sak de er usikre på hvordan ?velgermassen? vil reagere på. De tolker den tause flokk som tilhengere av statskirka og er mer redd for dem enn for at veldig mange av de livssynsdiskriminerte vil kunne gi opp å stemme Ap dersom partiet går inn for å fortsette statskirka! Ap?s ledelse hører for mye på de som roper om at mørkemennene vil overta en fristilt kirke. Dette vet også ledelsen at er overtro. En selvstendig kirke må markedstilpasse seg som en lys og folkevennlig kirke for å sikre seg medlemmer. Se på Sverige som skilte stat og kirke i år 2000. Der er mørkemennene borte / blitt lyse. Dette må kirken som egen medlemsstyrt forening få bestemme selv.

Overkjører rettigheter
Paradokset til de ?mørkeredde? er at de bruker kirka kun i jula og ved seremonier, og at de ikke ønsker å engasjere seg noe i kirkas styre og stell, og heller ikke ønsker å identifisere seg med kirka eller med religion. ?De er da ikke religiøse heller?. Da kan det da ikke spille noen rolle for dem hvem som styrer kirka eller om kirka eventuelt er lys eller mørk? De som ønsker det kan uansett fortsette å bruke kirkene akkurat som i dag. Hvorfor skal deres overtro på mørkemenn da kunne overkjøre andre menneskers grunnlovsfestede rettigheter om likeverd? På hvilket menneskerettslige grunnlag kan Ap fortsette denne diskrimineringen og forskjellsbehandlingen? Ap?s ledelse trenger hjelp! De ?tause? må stå fram og fortelle om sitt behov for bruk av kirka og at dette kan skje uavhengig av hvem som styrer kirka. Da kan Ap puste lettet ut og tørre å ta sine vedtekter og sosialdemokratiske verdier på alvor.

Offentlig diskriminering
For de som ikke ser hvordan statskirkens forrang i dag diskriminerer vises kort til f.eks følgende forhold: Automatisk medlemsregistrering ved fødsel, kristne formålsparagrafer/ misjonering i off.barnehager og skoler, automatisk kristen religion ved offentlige minnemarkeringer ved sorg i skoler og ved store ulykker, mangel på nøytrale gravferdslokaler for alle og mangel på likeverdig tilrettelegging for de ulike seremonier for ikke-kristne, kirkens økonomiske forrang, og kirkens tvangsinnmelding og kunstig høye medlemstall.

Vinjar Tufte
leder av Humanistiske sosialdemokrater

mandag 8. januar 2007

Åpent debattmøte om statskirke eller stat og kirke

Ullensaker arbeiderparti inviterer bredt ut dette møtet (alle pol. partier, kirkesamfunn i regionen, organisasjoner og foreninger).

Tid/Sted: 25. januar i Ullensaker rådhus på Jessheim, Ullr-salen (kommunestyresalen) kl 19.oo
I panelet sitter pressesjef Jens Brun Pedersen fra Human-Etisk Forbund, professor i teologi Jacob Jervell og leder i Oslo bispedømmeråd Knut Lundby.
Møteleder er nestleder i Stortingets Kirkeog utdannings- og forskningskomitè Anniken Huitfeldt.

Dette blir kanskje det siste slik åpne stat-kirkemøte før Ap's landsmøte i april?
Møt opp og delta i debatten! Det er nå det må påvirkes!

Mvh Vinjar Tufte (selv Ullensakerboer)
leder i Humanistiske sosialdemokrater