torsdag 1. november 2007

Styrelsemøte i Humanistiske sosialdemokrater

Tirsdag 13 november kl. 15.30 - 17.30 på Stortinget.

tirsdag 24. april 2007

Uttalelse etter Arbeiderpartiets landsmøte 19 - 22. april 2007

Humanistiske sosialdemokrater gratulerer Arbeiderpartiet med vel overstått landsmøte! Landsmøtets uttalelse/vedtak i stat-kirke-saken innebærer både et skritt i retning av et reelt skille samt flere grunner til å være skuffet og vonbråten som humanist og sosialdemokrat. Samtidig har Den norske kirke som et evangelisk luthersk trossamfunn stor grunn til skuffelse over at de fremdeles ikke får lov å bestemme i eget hus.

Vi er glade for det humanistiske gjennomslag i landsmøtets uttalelser som referert:

innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ... religiøse og livssynsmessige minoriteter ikke diskrimineres og til at de sikres reell tros- og livssynsfrihet. ... Henvisningen til den evangelisk-lutherske religion som statens offentlige religion, samt oppdragerplikten, fjernes samtidig fra denne paragrafen §2 i grunnloven. ... gjennomgang av alle tilskuddsordninger, slik at alle tros- og livssynssamfunn sikres rettferdige og likeverdige støtteordninger. ... Alle innbyggere må sikres likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd

På den annen side er det sterkt beklagelig at flertallet i landsmøtet ikke kunne følge opp partiets vedtekter (§1) om likeverd og likestilling ved å gå for et lenge etterlengtet prinsipielt skille av stat og kirke. Det er også beklagelig at kongen som person fortsatt tvinges å bekjenne seg til den evangelisk lutherske tro. Dette er å fortsette diskriminerende forhold i strid med Menneskerettighetene. Vi tolker dog setningene om ønsket dialog med kirken om demokratisering og tidsbetinget binding av kirken til staten som tydelig signal for ønske om et reelt skille om kort tid. At en tredjedel av landsmøtedelegatene stemte for en alternativ uttalelse om prinsipielt skille stat-kirke tyder på en positiv utvikling i partiet.

Humanistiske sosialdemokrater bidrar gjerne overfor Arbeiderpartiet med informasjon og bevisstgjøring av opinionen om disse prinsipielle spørsmålene.

Med hilsen Humanistiske sosialdemokrater v/styret

mandag 23. april 2007

Vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte 22. april 2007

Den norske Folkekirke og Livssynsmangfold

Religion spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Samtidig er retten til religionsfrihet grunnleggende og ukrenkelig for Arbeiderpartiet. Alle har rett til å velge og praktisere religion og livssyn. Staten må aktivt legge til rette for dette, og ha en støttende religionspolitikk.

Den norske kirke har i dag både formelt og reelt en særstilling blant trossamfunn i Norge. Et stort flertall av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Vi ønsker å sikre denne som en kirke som er åpen, trygg, demokratisk og har bred forankring blant medlemmene. Samtidig er det avgjørende for oss at innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ...

Les hele teksten her; http://www.dna.no/index.gan?id=69723&subid=0

tirsdag 3. april 2007

Bønn til Ap-Landsmøtet 2007: Gi oss en åpen og inkluderende stat med likeverd for livssyn!

Sentralstyrets innstilling til landsmøtet går for fortsatt statskirke - men dog uten en statsreligion. Humanistiske sosialdemokrater er glad for forslag til endring av § 2 i grunnloven, men håper på et helhetlig utfall der alle relevante paragrafer endres. Det er ingen grunn til lenger å umyndiggjøre Den norske Kirke. Dersom den norske kongefamilien fortsatt skal tvangskristnes, ønsker vi å vite hvilket verdigrunnlag det baseres på.

Vi appellerer til partiledelsen og til landsmøtedelegatene om å ta lederskap og respektere partiets vedtekter og formål §1 vedtatt av Landsmøtet i 2005:

Det norske Arbeiderparti vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår ... og vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering.

Landsmøtet må vedta å få en slutt på den livssynsmessige diskriminering av alle utenfor den evangelisk-lutherske kirke. Diskriminering som nettopp er en konsekvens av statskirkeordningen.

Vi ber dere etterleve og forplikte dere til partiets humanistiske arv og sosialdemokratiets verdier ved å stemme for:
1. Skille stat og kirke. Statskirkesystemet er i strid med Menneskerettighetene jfr. uttalelser fra Norsk senter for Menneskerettigheter.
2. Opphev alle livssynsmessig diskriminerende paragrafer i grunnloven - inkludert de kristne formålsparagrafene for offentlige skoler og barnehager.
3. Gi Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter rett til å stemme etter egen overbevisning, som er vanlig i livssynssaker.
4. Vi ber delegatene sørge for at livssynsnøytrale og verdige seremonilokaler for alle blir et offentlig lovpålagt ansvar.
5. La kirken få bestemme i eget hus.
6. Ansvar og drift av gravferdsforvaltningen må tilbakeføres til det offentlige v/kommunen.
7. Gravlunder må vedtas å være i offentlig eie. Den pågående overskjøting av kirkegårder/ gravlunder med tilhørende eiendommer fra kommunalt til kirkelig/privat eierskap må stanses og reverseres.

Vi ønsker dere et godt og konstruktivt landsmøte!

Hilsen Humanistiske sosialdemokrater
Styret v/ Vinjar Tufte, Eirin Kristin Sund, Per Kristian Hansen, Lene Mürer, Marianne Seip

tirsdag 27. mars 2007

Årsmøtet 2007 ble avholdt i Humanismens Hus i Oslo 26. mars

Det var 17 fremmøtte. Reiulf Steen innledet med interessante betraktninger omkring Arbeiderpartiets humanistiske historie og kommenterte partiledelsens innstilling om statskirkesaken til Ap?s landsmøte 18 ? 22. april 07. Steens innledning ble etterfulgt av god meningsutveksling. I forbindelse med innkomne forslag ble videre aktiviteter drøftet.

Nytt styre:

Styreleder: Vinjar Tufte, Akershus (gjenvalg)
Nestleder: Eirin Kristin Sund, Rogaland (gjenvalg)
Sekretær: Per Kristian Hansen, Oslo (ikke på valg)
Kasserer: Marianne Seip, Oslo (ny)
Styremedlem: Lene Mürer, Akershus (ikke på valg)
1. vara: Tom Spjeldnæs, Hedmark (gjenvalg)
2. vara: Arild Knutsen, Buskerud (gjenvalg)

Revisor: Eva Yssen, (ny)
Valgkomité: Alle gjenvalg: Inger Leiner, Carl-Erik Grimstad, Bjørn Erikson.

torsdag 1. mars 2007

Årsmøte Humanistiske sosialdemokrater 26 mars

Bli med på årsmøtet! Reiulf Steen forteller oss om Ap's humanistiske historie og kommenterer statskirkesituasjonen i dag!

Dagsorden:
1.Godkjenning av dagsorden.
2.Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Kåseri: Arbeiderpartiets humanistiske historie med blikk på statskirken, og kommentarer til Ap's handtering av statskirkesaken i dag. v/ Reiulf Steen
10. Innkomne forslag.
11. Fastsettelse av
-Arbeidsplan: Aktiviteter frem mot Ap's Landsmøte og videre avhengig av typer vedtak på Landsmøtet?
-Kontingent
12. Godkjenning av budsjettforslag.
13. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen en uke før Årsmøtet.

Vel møtt!!

Kontingent: Kontingenten er kr 100,- pr medlem pr år og kan betales til Humanistiske sosialdemokrater, Postboks 7157 St.Olavs plass 0130 Oslo, 0539.449 0778. For de som ennå ikke har betalt pr giro/nett kan det også betales kontant på møtet.

lørdag 17. februar 2007

Jagland sier nei til statskirken

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) mener at en avvikling av statskirken er nødvendig for å gi menneskerettighetene forrang i Grunnloven. Det skriver han i en artikkel i Dagsavisen.

Jagland vil avskaffe statskirken. Artikkel i Dagbladet her; http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/02/17/492304.html

mandag 15. januar 2007

Kronikk i Romerikes Blad 14. januar 2007

Ap roter det til i statskirkespørsmålet
Arbeiderpartiet og Giske har dessverre rotet det til for seg med sin famling i statskirkesaken. Det må være opplagt at ledelsen i partiet både ser og er enig i at statskirkesystemet strider mot menneskerettighetene (jfr. Senter for menneskerettigheter i Norge sin høringsuttalelse), at statskirkesystemet i alle år siden 1537 har medført offentlig diskriminering av de ikke-kristne, og at ei statskirke strider mot Ap?s egne vedtekter. Det skriver leder av Humanistiske Sosialdemokrater Vinjar Tufte i en kronikk.

Les kronikken her;

Kronikk i Romerikes Blad 14. januar 2007:

Ap roter det til i statskirkespørsmålet

Arbeiderpartiet og Giske har dessverre rotet det til for seg med sin famling i statskirkesaken. Det må være opplagt at ledelsen i partiet både ser og er enig i at statskirkesystemet strider mot menneskerettighetene (jfr. Senter for menneskerettigheter i Norge sin høringsuttalelse), at statskirkesystemet i alle år siden 1537 har medført offentlig diskriminering av de ikke-kristne, og at ei statskirke strider mot Ap?s egne vedtekter: §1 Formål; står at partiets politikk og verdier skal bygge på menneskers likeverd, frihet, likestilling og solidaritet samt å bekjempe alle former for diskriminering. Hvorfor har ikke da Ap?s ledelse gått ut til sine medlemmer og redegjort for dette? At det eneste riktige for sosialdemokratiet er å sørge for likeverd i samfunnet også i tros- og livssynsmessige saker. En samlet, verdig og likeverdig løsning blir å løse den overmodne saken å skille stat og kirke, å finne praktiske løsninger for dette som det overordnede prinsipp.

Den tause flokk
Hvor ligger egentlig problemet for AP? Jo ? som egentlig et hvert parti er redd for, - at de skal tape velgere ved å gå inn for en sak de er usikre på hvordan ?velgermassen? vil reagere på. De tolker den tause flokk som tilhengere av statskirka og er mer redd for dem enn for at veldig mange av de livssynsdiskriminerte vil kunne gi opp å stemme Ap dersom partiet går inn for å fortsette statskirka! Ap?s ledelse hører for mye på de som roper om at mørkemennene vil overta en fristilt kirke. Dette vet også ledelsen at er overtro. En selvstendig kirke må markedstilpasse seg som en lys og folkevennlig kirke for å sikre seg medlemmer. Se på Sverige som skilte stat og kirke i år 2000. Der er mørkemennene borte / blitt lyse. Dette må kirken som egen medlemsstyrt forening få bestemme selv.

Overkjører rettigheter
Paradokset til de ?mørkeredde? er at de bruker kirka kun i jula og ved seremonier, og at de ikke ønsker å engasjere seg noe i kirkas styre og stell, og heller ikke ønsker å identifisere seg med kirka eller med religion. ?De er da ikke religiøse heller?. Da kan det da ikke spille noen rolle for dem hvem som styrer kirka eller om kirka eventuelt er lys eller mørk? De som ønsker det kan uansett fortsette å bruke kirkene akkurat som i dag. Hvorfor skal deres overtro på mørkemenn da kunne overkjøre andre menneskers grunnlovsfestede rettigheter om likeverd? På hvilket menneskerettslige grunnlag kan Ap fortsette denne diskrimineringen og forskjellsbehandlingen? Ap?s ledelse trenger hjelp! De ?tause? må stå fram og fortelle om sitt behov for bruk av kirka og at dette kan skje uavhengig av hvem som styrer kirka. Da kan Ap puste lettet ut og tørre å ta sine vedtekter og sosialdemokratiske verdier på alvor.

Offentlig diskriminering
For de som ikke ser hvordan statskirkens forrang i dag diskriminerer vises kort til f.eks følgende forhold: Automatisk medlemsregistrering ved fødsel, kristne formålsparagrafer/ misjonering i off.barnehager og skoler, automatisk kristen religion ved offentlige minnemarkeringer ved sorg i skoler og ved store ulykker, mangel på nøytrale gravferdslokaler for alle og mangel på likeverdig tilrettelegging for de ulike seremonier for ikke-kristne, kirkens økonomiske forrang, og kirkens tvangsinnmelding og kunstig høye medlemstall.

Vinjar Tufte
leder av Humanistiske sosialdemokrater

mandag 8. januar 2007

Åpent debattmøte om statskirke eller stat og kirke

Ullensaker arbeiderparti inviterer bredt ut dette møtet (alle pol. partier, kirkesamfunn i regionen, organisasjoner og foreninger).

Tid/Sted: 25. januar i Ullensaker rådhus på Jessheim, Ullr-salen (kommunestyresalen) kl 19.oo
I panelet sitter pressesjef Jens Brun Pedersen fra Human-Etisk Forbund, professor i teologi Jacob Jervell og leder i Oslo bispedømmeråd Knut Lundby.
Møteleder er nestleder i Stortingets Kirkeog utdannings- og forskningskomitè Anniken Huitfeldt.

Dette blir kanskje det siste slik åpne stat-kirkemøte før Ap's landsmøte i april?
Møt opp og delta i debatten! Det er nå det må påvirkes!

Mvh Vinjar Tufte (selv Ullensakerboer)
leder i Humanistiske sosialdemokrater