onsdag 12. mars 2008

Humanistiske sosialdemokrater i møte med Kultur- og kirkedepartementet og med Arbeiderpartiet's partikontor

I forbindelse med departementets utarbeidelse av stat-kirkemeldingen hadde humsos v/ Per Hansen og Daniel Molin og Vinjar Tufte et møte med KKdep v/statssekretær Vegard Harsvik 12. mars 2008.
Vi la frem våre synspunkter om vårens aktuelle livssynssaker:
- Regjeringens kommende Stat-kirke-melding
- Feil i kirkens medlemsregister og i beregningsgrunnlaget for kompensasjon tilsv. "kirkeskatten" for tros- og livssynsorganisasjonene?
- KRL -faget
- Bostad-utvalgets innstilling om religiøse formålsparagrafer i skole/barnehage
- Kjønnsnøytral ekteskapslov.
- Offentlig eierskap av gravlunder/kirkegårder
- Livssynsnøytrale seremonilokaler
- Innspill til "Sosialdemokrati 2020"

I forbindelse med vårens livssynssaker (som ovenfor beskrevet i møtet med KKdep) hadde Per Hansen og Vinjar Tufte et drøftingsmøte med Ap's partikontor v/ kotorsjef Rune Solenes Opstad og rådgiver for stat-kirkesaker Maria Hevzy 3. april 2008. Per og Vinjar la frem de samme synspunktene som overfor KKdep samt sterke ønsker om tydeligere humanistisk profil fra partiet i regjeringens drøftelser av stat-kirkesakene og i utarbeidelsen av stat-kirkemeldingen.

søndag 2. mars 2008

Årsmøte i Humanistiske sosialdemokrater

Mandag 31. mars 2008 kl 17.oo - Humanismens Hus, St. Olavsgt 27. Oslo

Innledning: v/Wegard Harsvik, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet: "Likeverd for livssyn en utfordring for regjeringen?" Dette i sammenheng med utformingen av stat-kirkemeldingen og arbeidet med de andre livssynssakene nå fremover - og i forhold til Ap's vedtekter/formålsparagraf §1 om likeverd, likestilling og ikke-diskriminering?
Spørsmål og debatt etter innlegget.

årsmøtets saker:
1.Godkjenning av dagsorden.
2.Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Innkomne forslag.
10. Fastsettelse av
-Aktivitetsplan
-Kontingent
12. Godkjenning av budsjettforslag.
13. Valg

Kontingent: Kontingenten er kr 100,- pr medlem pr år og kan betales til Humanistiske sosialdemokrater, Postboks 7157 St.Olavs plass 0130 Oslo, Bankkonto: 0539.449 0778 For de som ennå ikke har betalt pr giro/nett kan det også betales kontant på møtet.