tirsdag 24. april 2007

Uttalelse etter Arbeiderpartiets landsmøte 19 - 22. april 2007

Humanistiske sosialdemokrater gratulerer Arbeiderpartiet med vel overstått landsmøte! Landsmøtets uttalelse/vedtak i stat-kirke-saken innebærer både et skritt i retning av et reelt skille samt flere grunner til å være skuffet og vonbråten som humanist og sosialdemokrat. Samtidig har Den norske kirke som et evangelisk luthersk trossamfunn stor grunn til skuffelse over at de fremdeles ikke får lov å bestemme i eget hus.

Vi er glade for det humanistiske gjennomslag i landsmøtets uttalelser som referert:

innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ... religiøse og livssynsmessige minoriteter ikke diskrimineres og til at de sikres reell tros- og livssynsfrihet. ... Henvisningen til den evangelisk-lutherske religion som statens offentlige religion, samt oppdragerplikten, fjernes samtidig fra denne paragrafen §2 i grunnloven. ... gjennomgang av alle tilskuddsordninger, slik at alle tros- og livssynssamfunn sikres rettferdige og likeverdige støtteordninger. ... Alle innbyggere må sikres likeverdige seremonier ved bryllup og gravferd

På den annen side er det sterkt beklagelig at flertallet i landsmøtet ikke kunne følge opp partiets vedtekter (§1) om likeverd og likestilling ved å gå for et lenge etterlengtet prinsipielt skille av stat og kirke. Det er også beklagelig at kongen som person fortsatt tvinges å bekjenne seg til den evangelisk lutherske tro. Dette er å fortsette diskriminerende forhold i strid med Menneskerettighetene. Vi tolker dog setningene om ønsket dialog med kirken om demokratisering og tidsbetinget binding av kirken til staten som tydelig signal for ønske om et reelt skille om kort tid. At en tredjedel av landsmøtedelegatene stemte for en alternativ uttalelse om prinsipielt skille stat-kirke tyder på en positiv utvikling i partiet.

Humanistiske sosialdemokrater bidrar gjerne overfor Arbeiderpartiet med informasjon og bevisstgjøring av opinionen om disse prinsipielle spørsmålene.

Med hilsen Humanistiske sosialdemokrater v/styret

mandag 23. april 2007

Vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte 22. april 2007

Den norske Folkekirke og Livssynsmangfold

Religion spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Samtidig er retten til religionsfrihet grunnleggende og ukrenkelig for Arbeiderpartiet. Alle har rett til å velge og praktisere religion og livssyn. Staten må aktivt legge til rette for dette, og ha en støttende religionspolitikk.

Den norske kirke har i dag både formelt og reelt en særstilling blant trossamfunn i Norge. Et stort flertall av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Vi ønsker å sikre denne som en kirke som er åpen, trygg, demokratisk og har bred forankring blant medlemmene. Samtidig er det avgjørende for oss at innbyggere som har annen religiøs eller livssynsmessig tilhørighet ikke skal føle seg diskriminert eller tilsidesatt av flertallet. ...

Les hele teksten her; http://www.dna.no/index.gan?id=69723&subid=0

tirsdag 3. april 2007

Bønn til Ap-Landsmøtet 2007: Gi oss en åpen og inkluderende stat med likeverd for livssyn!

Sentralstyrets innstilling til landsmøtet går for fortsatt statskirke - men dog uten en statsreligion. Humanistiske sosialdemokrater er glad for forslag til endring av § 2 i grunnloven, men håper på et helhetlig utfall der alle relevante paragrafer endres. Det er ingen grunn til lenger å umyndiggjøre Den norske Kirke. Dersom den norske kongefamilien fortsatt skal tvangskristnes, ønsker vi å vite hvilket verdigrunnlag det baseres på.

Vi appellerer til partiledelsen og til landsmøtedelegatene om å ta lederskap og respektere partiets vedtekter og formål §1 vedtatt av Landsmøtet i 2005:

Det norske Arbeiderparti vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår ... og vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering.

Landsmøtet må vedta å få en slutt på den livssynsmessige diskriminering av alle utenfor den evangelisk-lutherske kirke. Diskriminering som nettopp er en konsekvens av statskirkeordningen.

Vi ber dere etterleve og forplikte dere til partiets humanistiske arv og sosialdemokratiets verdier ved å stemme for:
1. Skille stat og kirke. Statskirkesystemet er i strid med Menneskerettighetene jfr. uttalelser fra Norsk senter for Menneskerettigheter.
2. Opphev alle livssynsmessig diskriminerende paragrafer i grunnloven - inkludert de kristne formålsparagrafene for offentlige skoler og barnehager.
3. Gi Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter rett til å stemme etter egen overbevisning, som er vanlig i livssynssaker.
4. Vi ber delegatene sørge for at livssynsnøytrale og verdige seremonilokaler for alle blir et offentlig lovpålagt ansvar.
5. La kirken få bestemme i eget hus.
6. Ansvar og drift av gravferdsforvaltningen må tilbakeføres til det offentlige v/kommunen.
7. Gravlunder må vedtas å være i offentlig eie. Den pågående overskjøting av kirkegårder/ gravlunder med tilhørende eiendommer fra kommunalt til kirkelig/privat eierskap må stanses og reverseres.

Vi ønsker dere et godt og konstruktivt landsmøte!

Hilsen Humanistiske sosialdemokrater
Styret v/ Vinjar Tufte, Eirin Kristin Sund, Per Kristian Hansen, Lene Mürer, Marianne Seip