torsdag 22. mai 2008

MÅ NORGES KONGE VÆRE KRISTEN?

Åpent møte torsdag 29. mai kl 19 i Humanismens Hus, St. Olavsgt 27.

Paneldebatt mellom;
Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet.
Inger Enger, Stortingsrepresentant for Senterpartiet
Torfinn Opheim, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Carl-Erik Grimstad, statsviter, forfatter og tidligere ansatt på Slottet.

Arrangør: Humanistiske sosialdemokrater. Har du synspunkter og eller spørsmål til møtet kan du nå oss på krhanse@online.no eller tlf 48 18 90 24 eller www.humsos.no. Og vi tar gjerne i mot flere medlemmer!

torsdag 8. mai 2008

Stortingets statskirkeforlik 10. april 2008

Uttalelse fra Humanistiske sosialdemokrater
Vedtatt på styremøte i Humanistiske sosialdemokrater 7.5.2008

Statskirkeforliket er et skritt i riktig retning i prosessen med å skille staten fra Den norske kirke. - Det er flott at Den norske kirke som eget trossamfunn får større frihet og endelig vil få lov til å velge sine egne faglige ledere. - Det er bra at grunnlovsendringene går i riktig retning. - Det er bra at partiene vil at kommunene skal få lovfestet plikt til å sørge for livssynsnøytrale seremonilokaler.

Men stortingsforliket innebærer fortsatt statskirke. Staten vil fortsatt eie Den norske kirke , og sørge for at den gis forrang og privilegier i samfunnet i forhold til andre livssynsorganisasjoner. Blant annet: - Den norske kirke får særskilt forankring i grunnloven - Den norske kirke får offentlig fullfinansiering - Andre livssynssamfunn får støtte regnet ut fra Den norske kirkes behov - Den norske kirke skal eie og forvalte de offentlige gravlundene - Religionstvang for kongen. - Motsetninger i "statens verdidefinisjoner" - Automatisk medlemsregistrering ved fødsel når minst en av foreldrene er medlem av statskirken.

I sum betyr dette fortsatt eksplisitt forskjellsbehandling av norske borgere mot bedre vitende! (Vi er fortsatt ikke kommet lenger enn danskenes grunnlov anno 1849: "§4 Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. ...§6 Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke ...§66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. §67. Borgerne har ret til at forene seg i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. §68. Ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen".) Vi er forundret over at nettopp Arbeiderpartiet, som vi springer ut av, ikke ser at statskirken er en tapt sak i vår moderne tid. I stedet for raskest mulig å "rette oppatt feila fra i går" må vi fortsatt ta kamp for kamp i ennå mange år ? dessverre.

Undersøkelser (Se for eksempel http://human.no/upload/Befolkningsundersokelse/befolkningsundersokelsen.pdf) viser at folk flest er sekulære og ønsker et livssynsnøytralt statsapparat. De bruker Den norske kirke kun som et tradisjonelt seremonisted og for å oppleve stil og høytidelighet. Mange mangler også kunnskap om at det finnes andre seremonimuligheter. Vi håper at Arbeiderpartiet fremover, og i sterkere grad enn hittil, vil vise lederskap i denne prosessen i tråd med partiets vedtekter og formål som nettopp bygger på "likeverd, likestilling, og ikke-diskriminering av noe slag" (Formålsparagrafen til Arbeiderpartiet, se http://dna.no/dna.no/Om-Arbeiderpartiet/Partiets-vedtekter.).

onsdag 2. april 2008

Årsmøte i Humanistiske sosialdemokrater

Mandag 31. mars 2008

Før det ordinære årsmøtet holdt Wegard Harsvik en orientering om livssynssituasjonen sett fra departementets side. Fordi departementet nå legger siste hånd på Stortingsmeldingen kunne han ikke røpe noe fra dette arbeidet. Det ble en god og kritisk debatt etter innledningen, der Harsvik entydig fikk sterke tilbakemeldinger om at Humanistiske sosialdemokrater forventer at regjeringen legger fram substansielle forslag til å løsrive staten fra kirken og omvendt.

Resultatet av valget:
Leder: Per Kristian Hansen, 1 år, tidligere sekretær
Nestleder: Ingrid Marie Utvik, 2 år, ny
Kasserer: Marianne Seip, Ikke på valg
Sekretær: Vinjar Tufte, 2 år, tidligere leder
Styremedlem: Arild Knutsen, 2 år, tidligere vara
Varamedlem: Tom Spjeldnes, 1 år, gjenvalg
Varamedlem: Inger Leiner, 1 år, tidligere valgkomité
Revisor: Eva Yssen, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Bjørn Erikson, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Cari-Erik Grimstad, 1 år, gjenvalg
Valgkomité: Ledig, Styret besetter plassen, primært fra AUF

onsdag 12. mars 2008

Humanistiske sosialdemokrater i møte med Kultur- og kirkedepartementet og med Arbeiderpartiet's partikontor

I forbindelse med departementets utarbeidelse av stat-kirkemeldingen hadde humsos v/ Per Hansen og Daniel Molin og Vinjar Tufte et møte med KKdep v/statssekretær Vegard Harsvik 12. mars 2008.
Vi la frem våre synspunkter om vårens aktuelle livssynssaker:
- Regjeringens kommende Stat-kirke-melding
- Feil i kirkens medlemsregister og i beregningsgrunnlaget for kompensasjon tilsv. "kirkeskatten" for tros- og livssynsorganisasjonene?
- KRL -faget
- Bostad-utvalgets innstilling om religiøse formålsparagrafer i skole/barnehage
- Kjønnsnøytral ekteskapslov.
- Offentlig eierskap av gravlunder/kirkegårder
- Livssynsnøytrale seremonilokaler
- Innspill til "Sosialdemokrati 2020"

I forbindelse med vårens livssynssaker (som ovenfor beskrevet i møtet med KKdep) hadde Per Hansen og Vinjar Tufte et drøftingsmøte med Ap's partikontor v/ kotorsjef Rune Solenes Opstad og rådgiver for stat-kirkesaker Maria Hevzy 3. april 2008. Per og Vinjar la frem de samme synspunktene som overfor KKdep samt sterke ønsker om tydeligere humanistisk profil fra partiet i regjeringens drøftelser av stat-kirkesakene og i utarbeidelsen av stat-kirkemeldingen.

søndag 2. mars 2008

Årsmøte i Humanistiske sosialdemokrater

Mandag 31. mars 2008 kl 17.oo - Humanismens Hus, St. Olavsgt 27. Oslo

Innledning: v/Wegard Harsvik, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet: "Likeverd for livssyn en utfordring for regjeringen?" Dette i sammenheng med utformingen av stat-kirkemeldingen og arbeidet med de andre livssynssakene nå fremover - og i forhold til Ap's vedtekter/formålsparagraf §1 om likeverd, likestilling og ikke-diskriminering?
Spørsmål og debatt etter innlegget.

årsmøtets saker:
1.Godkjenning av dagsorden.
2.Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Innkomne forslag.
10. Fastsettelse av
-Aktivitetsplan
-Kontingent
12. Godkjenning av budsjettforslag.
13. Valg

Kontingent: Kontingenten er kr 100,- pr medlem pr år og kan betales til Humanistiske sosialdemokrater, Postboks 7157 St.Olavs plass 0130 Oslo, Bankkonto: 0539.449 0778 For de som ennå ikke har betalt pr giro/nett kan det også betales kontant på møtet.

torsdag 24. januar 2008

Medlemsmøte Thorbjørn Jagland

Humanistiske sosialdemokrater hadde 23.1.2008 et medlemsmøte på Stortinget hvor Thorbjørn Jagland innledet med et interessant foredrag om kirken, religionsfrihet, menneskerettigheter og Grunnloven. Møtet var ikke åpent for media.
Jagland mente i tråd med tidligere uttalelser og kronikker at det er på høy tid å revidere Grunnloven og få menneskerettighetene som en bærebjelke der.
Jagland var ganske klar i sine uttalelser. Det er mulig å tolke ham dithen at han savner et noe tydeligere lederskap og frontfigurer i statskirkesaken. Og mer prinsippielle innfallsvinkler. 16 deltaker var tilstede med blant annet representantene Hildeng og Sund.
Som takk for den interessante innledningen og de gode tankene ble Jagland overrakt boka "Livet før døden" av møteleder Vinjar Tufte.

torsdag 3. januar 2008

Medlemsmøte 23. januar 2008 kl 18.oo på Stortinget med Thorbjørn Jagland

Til medlemmene i Humanistiske sosialdemokrater; Humanistiske sosialdemokrater er opptatt av sosialdemokratiets og statens forhold til likeverd for livssyn. Vi arrangerer et medlemsmøte på Stortinget onsdag 23. januar kl 18.oo - 20.oo med temaer som: kirkens plass i grunnloven, statens verdiparagrafer og disse i forhold til Menneskerettighetene.

Vi er så heldige å ha fått Stortingspresident Thorbjørn Jagland til innleder/ foredragsholder over disse temaene og til å være tilgjengelig for spørsmål og svar og debatt etterpå. Ap's stortingsrepresentanter og politiske rådgivere inviteres. Av sikkerhetsmessige grunner må deltagelse registreres/varsles på forhånd. Vi mottar gjerne din påmelding pr mail eller telefon innen 22. januar.