torsdag 8. mai 2008

Stortingets statskirkeforlik 10. april 2008

Uttalelse fra Humanistiske sosialdemokrater
Vedtatt på styremøte i Humanistiske sosialdemokrater 7.5.2008

Statskirkeforliket er et skritt i riktig retning i prosessen med å skille staten fra Den norske kirke. - Det er flott at Den norske kirke som eget trossamfunn får større frihet og endelig vil få lov til å velge sine egne faglige ledere. - Det er bra at grunnlovsendringene går i riktig retning. - Det er bra at partiene vil at kommunene skal få lovfestet plikt til å sørge for livssynsnøytrale seremonilokaler.

Men stortingsforliket innebærer fortsatt statskirke. Staten vil fortsatt eie Den norske kirke , og sørge for at den gis forrang og privilegier i samfunnet i forhold til andre livssynsorganisasjoner. Blant annet: - Den norske kirke får særskilt forankring i grunnloven - Den norske kirke får offentlig fullfinansiering - Andre livssynssamfunn får støtte regnet ut fra Den norske kirkes behov - Den norske kirke skal eie og forvalte de offentlige gravlundene - Religionstvang for kongen. - Motsetninger i "statens verdidefinisjoner" - Automatisk medlemsregistrering ved fødsel når minst en av foreldrene er medlem av statskirken.

I sum betyr dette fortsatt eksplisitt forskjellsbehandling av norske borgere mot bedre vitende! (Vi er fortsatt ikke kommet lenger enn danskenes grunnlov anno 1849: "§4 Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. ...§6 Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke ...§66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. §67. Borgerne har ret til at forene seg i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. §68. Ingen er pligtig til at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen".) Vi er forundret over at nettopp Arbeiderpartiet, som vi springer ut av, ikke ser at statskirken er en tapt sak i vår moderne tid. I stedet for raskest mulig å "rette oppatt feila fra i går" må vi fortsatt ta kamp for kamp i ennå mange år ? dessverre.

Undersøkelser (Se for eksempel http://human.no/upload/Befolkningsundersokelse/befolkningsundersokelsen.pdf) viser at folk flest er sekulære og ønsker et livssynsnøytralt statsapparat. De bruker Den norske kirke kun som et tradisjonelt seremonisted og for å oppleve stil og høytidelighet. Mange mangler også kunnskap om at det finnes andre seremonimuligheter. Vi håper at Arbeiderpartiet fremover, og i sterkere grad enn hittil, vil vise lederskap i denne prosessen i tråd med partiets vedtekter og formål som nettopp bygger på "likeverd, likestilling, og ikke-diskriminering av noe slag" (Formålsparagrafen til Arbeiderpartiet, se http://dna.no/dna.no/Om-Arbeiderpartiet/Partiets-vedtekter.).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar