tirsdag 27. mars 2007

Årsmøtet 2007 ble avholdt i Humanismens Hus i Oslo 26. mars

Det var 17 fremmøtte. Reiulf Steen innledet med interessante betraktninger omkring Arbeiderpartiets humanistiske historie og kommenterte partiledelsens innstilling om statskirkesaken til Ap?s landsmøte 18 ? 22. april 07. Steens innledning ble etterfulgt av god meningsutveksling. I forbindelse med innkomne forslag ble videre aktiviteter drøftet.

Nytt styre:

Styreleder: Vinjar Tufte, Akershus (gjenvalg)
Nestleder: Eirin Kristin Sund, Rogaland (gjenvalg)
Sekretær: Per Kristian Hansen, Oslo (ikke på valg)
Kasserer: Marianne Seip, Oslo (ny)
Styremedlem: Lene Mürer, Akershus (ikke på valg)
1. vara: Tom Spjeldnæs, Hedmark (gjenvalg)
2. vara: Arild Knutsen, Buskerud (gjenvalg)

Revisor: Eva Yssen, (ny)
Valgkomité: Alle gjenvalg: Inger Leiner, Carl-Erik Grimstad, Bjørn Erikson.

torsdag 1. mars 2007

Årsmøte Humanistiske sosialdemokrater 26 mars

Bli med på årsmøtet! Reiulf Steen forteller oss om Ap's humanistiske historie og kommenterer statskirkesituasjonen i dag!

Dagsorden:
1.Godkjenning av dagsorden.
2.Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Kåseri: Arbeiderpartiets humanistiske historie med blikk på statskirken, og kommentarer til Ap's handtering av statskirkesaken i dag. v/ Reiulf Steen
10. Innkomne forslag.
11. Fastsettelse av
-Arbeidsplan: Aktiviteter frem mot Ap's Landsmøte og videre avhengig av typer vedtak på Landsmøtet?
-Kontingent
12. Godkjenning av budsjettforslag.
13. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende innen en uke før Årsmøtet.

Vel møtt!!

Kontingent: Kontingenten er kr 100,- pr medlem pr år og kan betales til Humanistiske sosialdemokrater, Postboks 7157 St.Olavs plass 0130 Oslo, 0539.449 0778. For de som ennå ikke har betalt pr giro/nett kan det også betales kontant på møtet.