onsdag 14. juni 2006

AP og statskirka - debattmøte 13/6


Humanistiske sosialdemokrater (HS) avholdt 13. juni et åpent debattmøte i Oslo om Ap og statskirke - hvordan det harmonerer med Ap's vedtekter, og om høringsprosessen og om fri stemmegiving eller partipisk for stortingsrepresentantene?

I konkurranse med fin sommerkveld og fotball-VM ble vi kun et titalls debattanter. Det ga imidlertid anledning til god debatt og flere bordrunder for synspunkter. Innledere var Vinjar Tufte (leder i HS), Jan Rudy Kristensen (leder av Kristne Arbeidere, KA), og Roar Thun (politisk rådgiver ved AP's partikontor).

Tufte (HS) la fram statestikk og ressonerte ut fra menneskerettighetene og de menneskerettslige prinsipper og konkluderte med at Ap's vedtekter og ei statskirke selvfølgelig ikke går i hop. Se eget notat. Tufte viste også noen bilder fra allmenne men kristensymbolske kapeller som eksempler på uverdige seremonilokaler for de ikke-religiøse. Kristensen (KA) la frem et nylig styrevedtak i KA om at de ikke tar noe standpunkt i stat-kirke saken før etter at høringsprosessen har vært. Stat-kirke er mer en ikke-sak for dem, men de anbefaler en bred debatt om dette i Ap. Thun (Ap) forsvarte Ap's vegring mot et standpunkt før høringsprosessen er ferdig. Han poengterte at Ap favner veldig bredt i meninger blant medlemmene av ulike religioner, personlig kristne, mer kristen-lunkne, og ikketroende / humanister. De fleste i Ap ser ikke noe problem med statsreligion og vedtektene, og greier ikke å se at statskirka fører til noen form for diskriminering av de ikke-troende.

En entusiastisk debatt fulgte. For oss ikke-troende er det en gåte hvorfor logiske argumenter og klare uttalelser fra Menneskerettskommisjonen preller av på våre forøvrige meningsfeller i Ap. Hvorfor har de ikke respekt for våre beretninger om at vi som ikke-troende er og føler oss diskriminert i det offentlige rom hvor en religiøs trosretning har store privilegier, institusjonell makt og styrer offentlig oppgaver?

Av Ap-representantens holdning til saken mener vi på HS-siden å finne følgende nøkkel:
Selv om vi forteller at vi føler oss diskriminerte og tråkket på av det kristne samfunnssystemet og selv om vi har menneskerettighetene på vår side, - så ser ikke de andre det samme som oss. De forbinder diskriminering med fysisk trakassering og ikke det mentale. Dog er det manges erfaring at livssynsmessig stigmatisering i f.eks ensrettede skolemiljøer har gitt fysiske mobbeutslag og hvor familier har måttet flytte.
De mer følende kulturkristne; de som ikke tror på noen gud, ikke betegner seg som kristne, men allikevel synes det er koselig å gå i kirken julaften og bruker kirkens seremonier og synes statskirken er grei, - som mange i Ap, - har kanskje misforstått oss. De tror kanskje vi skal ta fra dem kirka eller seremoniene? Der er helt feil! Vi humanister / ikke-troende vil ikke ta noen trosfrihetsrettigheter fra noen! Men hvorfor kan ikke de vise den samme respekt tilbake og gi oss samme trosfrihetsrettighet til frihet fra religion i det offentlige rom? Da vil det være likeverd for livssyn og i pakt med menneskerettighetene!
Hvorfor tar de kulturkristne mer hensyn til tradisjoner for tradisjonenes skyld i stedet for å følge de menneskerettslige prinsippene som inkluderer alle? Det er også tydelig at mange ikke ser forskjell på politisk demokrati/ parlamentarisme, og et flerlivssynssamfunn med like grunnleggende rettigheter i det offentlige rom.
Konklusjonen ble kanskje at vi må ha mer intern dialog mellom fløyene i Ap. Partiet må ha flere åpne debatter med sentrale argumenter og informasjon for bevisstgjøring om religion /livssyn og forståelse mellom partene.


Innlegg v Vinjar Tufte
- Hvordan harmonerer ei statskirke eller lovregulert folkekirke med Ap's vedtekter ¤1 Formål?
- Ap's stat/kirke- rådslag/høring i partiorganisasjonen og prosessen rundt dette: hvordan tolke og bruke resultatet?
- Skal Ap's stortingsrepresentanter kunne stemme fritt i slike livssynssaker?

VEDTEKTER FOR DET NORSKE ARBEIDERPARTI
Vedtatt av Landsmøtet 7.-10 april 2005
¤1 Formål
Det norske Arbeiderparti vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.
Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt.
For å virkeliggjøre formålet vil Det norske Arbeiderparti søke oppslutning i demokratiske valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt politiske arbeid. (Uthevelser av undertegnede)

Det norske sekulært økende samfunn, Befolkningsundersøkelser 2004-05:
+ 37 % - 49 % Kan gjerne tenke seg borgerlige/humanistiske seremonier
+ 33 % Sitt eget livssyn nærmest det humanistiske livssyn
+ 19 % Kunne tenke seg å melde seg inn i HEF
+ 29 % betrakter seg som kristne
+ Ca 10 - 20 % personlig kristne
+ 48 % av HEFs gravferder er over statskirkemedlemmer
+ Ca 40 % av HEFs døde medlemmer får kirkelig gravferd med prest og hele kirkeliturgien.

Statskirken - kristne formålsparagrafer:
+ KRL- faget strider mot Menneskerettighetene (MR) (tapte ved dom i Mennesrettskommisjonen 2005)
+ Formålsparagrafene i skole og barnehager <- > MR
+ 50 % av regjeringen må være kristne (i statskirken)
+ Kongefamilien tvangskristnes eller mister jobben
+ Gravferdsloven => Ulikhet ved graven = diskriminering:
- En religiøs menighet forvalter/drifter gravlundene og Gravferdsordningen => Må ha kommunal forvaltning!
- Mangler livssynsnøytrale seremonilokaler: => Soria-Moria må følges opp!! Allmenne kapeller har religiøs utforming og symboler !
- Kirkegårdene/gravlundene eies privat av en trosmenighet = Vi mangler offentlig eide gravlunder!!! (Kommunene overskjøter all gravlundseiendom med parkeringsarealer og tilliggende hus og eiendommer fra kommune til Kirkelig fellesråd i dag! = milliarder
+ Beregningsgrunnlaget for livssynsstøtte tilsv. "kirkeskatten" for lavt: Kirkens medlemsrot + unntatt sykehusprester, feltprester, kirkens utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. => millioner kr for lite

Offentlig arena med likeverd og likestilling for alle? Nei!

Sosialdemokratisk partikamerat?
Trykker sin personlige religion ned over meg og mine enda jeg sier jeg ikke ønsker det!
Hvor er den kristne nestekjærligheten?
Ap legitimerer kirkens ubarmhjertighet = motstand mot homofile

Må være skarp: En urett har pågått lenge nok!
Rette oppatt feila fra i går! (jfr Kolberg; skarp vedr homofilimotstanden)
Ap's ledelse sitt ansvar å ta initiativ! = Forklare + tiltak
Hva er Ap's ledelse redd for? Tråkke på hvem? - "Folk flest" eller de ikke-troende?
Hvem er "folk flest"? - Er de bevisste om likeverd for livssyn?
Livsfasemarkeringer / seremonier utenom kirken ikke problem! = Mer ressurser til andre livssynssamfunn enn kirken; f. eks til HEF i tråd med at større andel ønsker alternative seremonier (70 % av de humanistiske konfirmantene er fra statskirkehjem")

Hva er egentlig problemet? For "folk flest"?
- Folkeavstemming? Nei! <-> MR kan ikke legge menneskerettsprinsipper og legalitet for diskriminering ut på folkeavstemming! (Jfr Jagland m.fl.)
Ap = ansvar for kirkens indre anliggende? (Giske sier ja!)
Menighetsrådsvalget i dag = demokratisk "folks" likegyldighet skal ikke gå utover de ikke-troende!

Ap rådslag -høring - svar fra hvem?
Fra 5 tilfeldig fremmøtte på et lokallagsmøte?
%-vis opptelling av svarene
Kompetanse / argumenter på møtene?

Sentralstyre + landsstyrevedtak? - Partipisk?
Ap's representanter må stemme fritt i slike livssynssaker!
Hva er riktig?: å følge opp menneskerettslige prinsipper om likestilling og likeverd og ikke-diskriminering i et felles samfunn eller å videreføre gamle tradisjoner med priviligering av noen fremfor andre fordi det er tradisjon?

Konklusjon: Ap's vedtekter og ei statskirke/statsreligion går ikke i hop! Kirke og stat må skilles ordentlig nå!

Ap's valg å beslutte veien fremover!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar